Fundusz Sołecki 2023 – zgłaszajcie potrzeby!

Drodzy,

W 2023 roku będziemy mieli do wydania 78 540,00 zł.

Decyzję o przeznaczeniu tych środków podejmiemy drogą głosowania na Zebraniu Wiejskim we wrześniu (planujemy je w tygodniu 6-9 września). Niedługo podamy dokładny termin zebrania.

Już dziś zgłaszajcie swoje pomysły na projekty realizowane z funduszu sołeckiego 2023 roku. Zgłoszenia przesyłajcie do dnia 28 sierpnia 2022 na adres: naszsoltys@gmail.com. Musimy je skonsultować z odpowiednimi Wydziałami Gminy aby mieć pewność, że będą realizowane.

Zgłoszenia wysyłajcie na adres: naszsoltys@gmail.com

Przykładowe zadania do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego:

  • Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi

• nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie,

• zakup i montaż koszy na śmieci, pojemników na zużyte baterie itp., • zakładanie trawników, oczek wodnych, skalników,

• ustawianie tablic informacyjnych, promocyjnych, specjalnych drogowskazów i innych elementów małej architektury,

• malowanie niewielkich obiektów należących do gminy.

Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa

• montaż ławek, urządzanie placów spotkań, gier i zabaw,

• urządzanie miejsc do wspólnego organizowania ognisk i grillowania,

• budowa, remont i urządzenie boisk np. małych boisk przy świetlicach,

• budowa scen, mini-amfiteatrów i zadaszeń dla organizacji występów artystycznych,

• zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową np. urządzeń do gry w koszykówkę, siatkówkę i inne sporty,

• zakup wyposażenia i urządzanie placów zabaw dla dzieci,

• budowa kąpielisk np. fragmenty plaż, boiska do piłki „plażowej”,

• zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, klubów i sołeckich obiektów sportowych,

• zakupy sprzętu komputerowego i audio-video dla świetlicy wiejskiej. Infrastruktura komunalna sołectwa

• budowa i remont niewielkich odcinków dróg gminnych i chodników np. brakujące, małe odcinki chodników prowadzące do świetlicy,

• utrzymanie dróg i chodników oraz wykonywanie drobnych remontów,

• budowa punktów oświetleniowych dróg i placów publicznych np. oświetlenie placu zabaw, altany. Uroczystości, spotkania i imprezy promujące sołectwo

• organizacja imprez takich jak dożynki, majówki i różnego rodzaju święta np. ziemniaka, kukurydzy, kapusty – dla mieszkańców sołectwa,

• organizacja imprez kulturalno–sportowych np. obejmujących rywalizację między dziećmi a dorosłymi, konkursy dla rodzin itp.

Edukacja, kultura, sport

• prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców sołectwa dotyczących ekologii,

• prowadzenie sołeckich konkursów dotyczących poprawy poziomu estetycznego wsi,

• wspierania akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez kluby seniora, lokalne i uczniowskie kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne stowarzyszenia,

• dofinansowanie działalności zespołów folklorystycznych i innych kultywujących lokalne tradycje i obyczaje,

• dofinansowywanie do projektów realizowanych przez organizacje wiejskie i działające na rzecz środowiska wiejskiego, a finansowane ze źródeł zewnętrznych np. unijnych

• organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi zgodnie z ich potrzebami,

• wspieranie inicjatywy kulturalnych i sportowych na rzecz lokalnego środowiska prowadzonych przez placówki oświatowe, np. zakupy nagród rzeczowych i sprzętu, dla dzieci i młodzieży. Działania promocyjne

• prowadzenie akcji promujących gminę i sołectwo oraz ich zasoby lokalne,

• opracowanie i wydanie folderu lub broszury informującej o zabytkach, produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach i ofercie turystycznej.

Z funduszu nie możemy pokryć pomysłów o charakterze konsumpcyjnym (np. zakup kiełbasy, grill itp.).

Propozycje powinny służyć poprawie warunków życia wszystkich mieszkańców wsi, nie jakiejś części. Nie mogą być ograniczone dla wybranej grupy np. seniorów, młodzieży itd.