Relacja z zebrania wiejskiego w dniu 19.08.2015 r.

W nawiązaniu do mojego zaproszenia, w dniu 19-go sierpnia odbyło się zebrania naszego sołectwa poświęcone rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego jakie pozostały niewykorzystane na rok 2015 w kwocie 10 tys. oraz przyznane naszemu sołectwu na realizację zadań w 2016.

W nawiązaniu do mojego zaproszenia, w dniu 19-go sierpnia odbyło się zebrania naszego sołectwa poświęcone rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego jakie pozostały niewykorzystane na rok 2015 w kwocie 10 tys. oraz przyznane naszemu sołectwu na realizację zadań w 2016.

Ponieważ, z przyczyn formalnych, nie było możliwe wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej, wolne środki funduszu sołeckiego na 2015, w kwocie 10 000 PLN, zebrani postanowili podzielić w następujący sposób:

Zadanie priorytetowe

– Instalacja monitoringu na naszym placu zabaw – 10 000 PLN

Zadanie rezerwowe

– W przypadku niewykorzystania tej kwoty w całości, mieszkańcy zaproponowali aby za wolne środki zainstalować przy skrzyżowaniach dróg w Kamionce kosze na śmieci.

Krótki komentarz do tego zadania.

W momencie zebrania nie wiadomo jeszcze było, że koszt utrzymania jednego takiego kosza to kwota ok. 700,- PLN rocznie. Dla tego, warto pamiętać o tym przy planowaniu kolejnych „budżetów” naszego sołectwa.

2016 r.

– Na realizację zadań w przyszłym roku, sołectwu kamionka przyznano 37 425 PLN.

Warto zauważyć, że z roku na rok, kwota ta jest systematycznie zwiększana. Wiąże się to, min. Z tym, że w całości wykorzystujemy nasze fundusze. W połączeniu z funduszami jakie Gmina, „dorzuca nam od siebie” przy okazji realizacji poszczególnych zadań, daje to kwoty o wiele większe niż podają to oficjalne zestawienia. O podziale tych środków, mieszkańcy zadecydowali w następujący sposób:

W ramach zadań priorytetowych:

1. Nauka angielskiego dla mieszkańców Kamionki 7 000 PLN

2. Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy) 2 600 PLN

3. Instalacja ławek na przystankach autobusowych we wsi Kamionka (4 szt.) 4 000 PLN

4. Instalacja wiaty przystankowej we wsi Kamionka (1 szt.) 5 000 PLN

5. Doposażenie placu zabaw we wsi Kamionka 5 000 PLN

6. Założenie strony internetowej sołectwa Kamionka 2 500 PLN

7. Instalacja słupów ogłoszeniowych we wsi Kamionka (2 szt.) 6 000 PLN

8. Baner informacyjny sołectwa Kamionka 1 000 PLN

9. Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców Kamionki 3 325 PLN

10. Oznaczenie tras spacerowych, biegowych i rowerowych we wsi Kamionka 1 000 PLN

Razem: 37 425 PLN

W ramach zadań rezerwowych:

1. Impreza integracyjna mieszkańców kamionki 2 000 PLN

2. Zadaszenie ławek na placu zabaw 5 000 PLN

Razem: 7 000

W zebraniu wzięli także udział przedstawiciele Gminy panowie Daniel Putkiewicz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Gminy i Michał Rosa, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie. Obaj panowie odpowiadali na pytania mieszkańców naszego sołectwa, dotyczące stanu realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury Kamionki a także możliwości rozpoczęcia kolejnych inwestycji w naszej wsi.Chociaż dyskusja, momentami była bardzo intensywna a obaj panowie dysponowali mocno ograniczonym czasem, mieszkańcy mieli okazję usłyszeć sporo informacji na temat nurtujących ich problemów. Szkoda tylko, że frekwencja była mała, bo przyszło tylko 30 osób. Oprócz zawiadomień o zebraniu wywieszonych w gablotach, wszystkie gospodarstwa domowe, dostały zaproszenia do skrzynek pocztowych a właściciele ok. 100 posesji, zawiadomienia dostali osobiści „do ręki”. Może planowana na przyszły rok strona internetowa coś zmieni, bo dotychczasowe sposoby, w tym i Facebook, nie przynoszą w tym względzie jakiejś radykalnej poprawy. Na pocieszenie sołtysa i rady sołeckiej, że nie jest to ich wina, okazuje się, że we wszystkich sołectwach sytuacja jest podobna. Oprócz sprawdzonego grona, mieszkańcy nie bardzo chcą się angażować.Pewną nadzieję budzi fakt pojawienia się najmłodszych „pełnoletnich” naszych mieszkańców: Karoliny Pondel, Miłosza Gibasa i Macieja Styka. Cieszy nas to niezmiernie, bo jest nadzieja, że rośnie nam nowa generacja społeczników. Tym bardziej, że zgłaszali oni uwagi z punktu widzenia młodszego pokolenia, którego reali, my starsi, czasami nie znamy.

Tak więc, mimo niskiej frekwencji, póki co broni nie składamy!

Pozdrawiamy Sołtys i Rada Sołecka